• dom pomocy społecznej
  • słoneczny dom
warunki przyjęć DPS

Galeria
Aktualności

3.06
W ramach treningu kulinarnego zrobiliśmy pyszną sałatkę jarzynową :).

więcej

26.06
Na terenie Zabrza- Mikołowa pojawiła się nowo otwarta Tężnia solankowa. Oczywiście od razu postanowiliśmy ją przetestować.

więcej
Warunki przyjęcia i odpłatności

Komu przysługuję prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej?

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
Placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Kto kieruje do domu pomocy społecznej?

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, w dniu jej kierowania.
Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta. Dla mieszkańców Miasta Zabrze właściwy jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu,do którego osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej składa pisemny wniosek.

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
ul. 3 Maja 16
41-800 Zabrze
mopr@zabrze.pol.pl
Centrala: 032 277 78 00 (w dni powszednie w godz. od 730 do 1530)
Fax: (0-prefix 32) 277-78-02

DPS zapewnia całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu medycznego i opiekuńczego. W ramach realizowania indywidualnych planów wsparcia mieszkańcy objęci są opieką psychoterapeuty, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego i terapeuty uzależnień.

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

W przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego (tj. 1431 zł) osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

W przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego (tj. 1053 zł) na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;