• dom pomocy społecznej
  • słoneczny dom
warunki przyjęć DPS

Galeria
Aktualności
20.06.2019

Odbyły się obrzędy Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Tradycyjnie uroczystości związane z tym świętem obejmowały Mszę Świętą po której nastąpiła procesja.

więcej
8.06.2019

Po raz kolejny został zorganizowany piknik rodzinny pt. „Raj Dziecka”. Gościliśmy na nim rodziny mieszkańców oraz przyjaciół domu.

więcej
Warunki przyjęcia i odpłatności

Komu przysługuję prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej?

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
Placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Kto kieruje do domu pomocy społecznej?

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, w dniu jej kierowania.
Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta. Dla mieszkańców Miasta Zabrze właściwy jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu,do którego osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej składa pisemny wniosek.

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
ul. 3 Maja 16
41-800 Zabrze
mopr@zabrze.pol.pl
Centrala: 032 277 78 00 (w dni powszednie w godz. od 730 do 1530)
Fax: (0-prefix 32) 277-78-02

DPS zapewnia całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu medycznego i opiekuńczego. W ramach realizowania indywidualnych planów wsparcia mieszkańcy objęci są opieką psychoterapeuty, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego i terapeuty uzależnień.

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

W przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego (tj. 1431 zł) osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

W przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego (tj. 1053 zł) na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;